مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی تربت جام


معرفی معاونت

     علی عظیمی                                      سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی تربت جام      علی عظیمی  متولد سال  1357 در شهر مشهد مقدس   ...