مدیریت بودجه و برنامه ریزی

تعداد بازدید:۳۱۹۱

معرفی مدیریت

نام و نام خانوادگی:محمود یعقوبی

پست سازمانی:رئیس گرو ه بودجه و پایش عملکرد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

پست الکترونیکی:

شماره تماس محل کار(مستقیم،داخلی):05152523123

تاریخ استخدام:30/02/1385

سوابق اجرایی:

کارشناس مسئول حسابداری از سال 1385تا 1393

رئیس اداره دریافت و پرداخت از 1393 تا 1396

مدیر بودجه و پایش عملکرد از 1396 تاکنون

وظایف محوله(شرح وظایف):

1- تهیه وتنظیم لایحه بودجه سالیانه و ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور

  2- تهیه و تنظیم بودجه تفضیلی سالیانه

  3- تهیه وتنظیم نمودارهای بودجه ای در راستای تجزیه وتحلیل اطلاعات مالی

  4- بررسی وتجزیه وتحلیل وکنترل نحوه هزینه اعتبارات تخصص یافته

  5- پیگیری تخصیص وکسریهای اعتباری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت متبوع

  6- جمع آوری اطلاعات لازم از واحد های تابعه در راستای تخصیص بهینه اعتبارات

  7- انجام مکاتبات لازم وسایر امور محوله ازطرف مقامات مافوق

  8- شرکت در جلسات وکمیسیونهای مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت متبوعه در جهت بررسی اعتبارات مورد نیاز دانشگاه ودفاع از بودجه های تفصیلی ، پیشنهادی واصلاحی در مراجع ذیربط

  9- انجام امور مربوط به دبیرخانه هیات امناء دانشگاه

  10 پیگیری تخصیص و اعتبارات ردیف های متمرکز و سایر منابع

  11 کنترل هزینه های انجام شده از محل اعتبارات ردیف های متمرکز و مطابقت آن با موافقتنامه های مربوطه

  12 مشارکت در کمیته های مرتبط و فعال دانشگاه از جمله کمیته کاهش کسورات بیمه ای ، کمیته واگذاری خدمات به بخش خصوصی در جهت ارتقاء سطح درآمد دانشگاه

  13- تخصیص درآمد اختصاصی در قالب برنامه و فصل در جهت جبران کسریهای اعتباری دانشگاه

 

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۴۰۱