فرآیند های کارگزینی ستاد

تعداد بازدید:۱۶۵

فرآیند های کارگزینی ستاد

 

 

 

 

       

               استخدام نیروی پیمانی 

 

 

   

استخدام نیروی قراردادی 

 

   

بازنشستگی کارکنان 

 

   

احتساب سنوات دولتی 

 

   

اخراج پرسنل قراردادی 

 

   

ارتقاء رتبه خبره 

 

   

ارتقاء رتبه عالی 

 

   

ارتقاء طبقه 

 

   

ارزشیابی عملکرد کارکنان 

 

   

برگزاری دوره های آموزشی 

 

   

بکارگیری نیروهای طرحی 

 

   

تامین پست برای نیروهای جدید الاستخدام 

 

   

تمدید قرارداد نیروهای قراردادی 

 

   

جذب ظریب k 

 

   

حکم ترفیع اعضاء هیئت علمی 

 

   

     درخواست استفاده از مرخصی بدون حقوق 

 

 

   

  درخواست ماموریت توسط پرسنل 

 

 

   

درخواست مرخصی 

 

   

نیاز سنجی دوره های آموزشی مدیران 

 

   

نیاز سنجی دورهای آموزش 

 

   

نقل و انتقالات

 

   

انتخاب و انتصاب

 

   

فرایند تبدل وضع استخدامی

 

   

فرایند صدور ترفیع به اعضاء هیئت علمی

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   
آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۱