معرفی همکاران

تعداد بازدید:۳۳۲

معرفی همکاران

 

فاطمه طالب زاده

سمت سازمانی: مدیر منابع انسانی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تلفن تماس: 52520619 051

 

سید احمد نصرالهی

سمت سازمانی: کارشناس امور اداری 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 

وظایف :

1- ادمین سامانه حضور غیاب درمان 

2-کارشناس سامانه کارمند ایران 

تلفن تماس: 52520619 051

 

بهاره خواجه حسنی 

سمت سازمانی: کارشناس امور اداری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

وظایف :

1-ادمین سامانه حضور و غیاب

2-کارگزین ستاد دانشکده

3-کارشناس حقوق و دستمزد

4-کارشناس استخدام 

5-کارشناس طرح و لایحه

تلفن تماس: 52520619 051

 

سعید اسحقی ایل بیگی 

سمت سازمانی: کارشناس حضور و غیاب 

مدرک تحصیلی: لیسانس فوریتهای پزشکی 

وظایف :

1- کارشناس سامانه حضور و غیاب 

2-ثبت پاس؛ مرخصی و ماموریت 

تلفن تماس: 52520619 051

 

سمیه کاظمی 

سمت سازمانی: کارشناس آموزش کارکنان و مدیران

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی

وظایف :

1-برنامه ریزی های لازم جهت انجام نیازسنجی با در نظر گرفتن نیازها،اولویتها  و ضرورتهای موجود

2-برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی 

3-پیگیری ثبت مشخصات مدرسین پیشنهادی واحدها در بانک مدرسین دانشکده 

4-ثبت نام همکاران در دوره های سامانه رشد 

تلفن تماس: 52520619 051

 

بهاره احمدی نیا

سمت سازمانی: کارشناس نقل انتقالات و بازنشستگی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت بازرگانی

وظایف :

1-بازنشستگی

2- نقل و انتقالات

3-تایید تحصیلی

تلفن تماس: 52520619 051

 

فریبا رکنی

سمت سازمانی: کارشناس ارزشیابی و ادمین سامانه نیروهای شرکتی 

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی

وظایف :

1- ارزشیابی عملکرد کارکنان 

2- ادمین سامانه نیروهای شرکتی

3- ثبت اشتغال ایجاد شده توسط دانشکده علوم پزشکی در سامانه رصد - اشتغال 

4-  برنامه ریزی نیروی انسانی 

تلفن تماس: 52520619 051

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۴۰۱