خدمات ویژه کارکنان

تعداد بازدید:۹۸۴۴۲

                              

اتوماسیون اداری         حضور و غیاب               فیش حقوقی                 

         


                              

 پست الکترونیک       سامانه تدارکات          سامانه مهندسی مشاغل


                              

 سامانه دارو                 سامانه سیب          سامانه ارزیابی عملکرد

                               


                        

سامانه قاصدک        سامانه ثبت تجربه           سامانه رشد


کتابخانه دیجیتال

 

کلید واژه ها: اتوماسیون اداری حضوروغیاب فیش حقوقی کتابخانه دیجیتال پست الکترونیک سامانه تدارکات سامانه ستاد سامانه دارو سامانه سیب سامانه رشد علوم پزشکی تربت جام وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۴۰۱