راهنمای تلفن

         قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شماره تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
مرکز خدمات جامع سلامتآزاددهآزادده--52565400
خانه بهداشتقلعه حمامآزادده--58332351
خانه بهداشتدرازابآزادده--52684477
خانه بهداشتآزاددهآزادده--52565399
خانه بهداشتکالکرابآزادده---
خانه بهداشتممیزآبآزادده--58331954
خانه بهداشتشاه توتآزادده--58331969
خانه بهداشتپیروحشآزادده---
مرکز خدمات جامع سلامتاحمدآباد صولتاحمدآبادصولت--52964114
خانه بهداشتپایگاه ضمیمهاحمدآبادصولت--52964114
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹۵ مورد.