راهنمای تلفن

         قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شماره تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
-رحمانیمعاونت آموزش(گروه بهداشت عمومی)عضو هیات علمی207-
--معاونت آموزشیکمیته تحقیقات دانشجویی205-
-شاملومعاونت آموزشیآبدارخانه ساختمان آموزش107-
-خلیلیمعاونت آموزشیآبدارخانه ساختمان اداری106-
--معاونت آموزشیحراست-52535558
آمنهنصراللهیستاد دانشکدهکارشناس بازرسی****52523790
آنسهشبان خلفمعاونت آموزشیکارشناس تغذیه303-
ابراهیمنادریواحد غذا و دارومدیریت غذا و دارو25352529411
ابراهیمرحمتیمعاونت بهداشتمدیر گروه کاهش خطردر حوادث و بلایا--
احمدرحیمیستاد دانشکدهکارشناس روابط عمومی24352525113
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹۵ مورد.