راهنمای تلفن

         قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شماره تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
سمیهرضاوندمعاونت بهداشتکارشناس سلامت مادران111-
زهرهرضوانیانمعاونت بهداشتکارشناس سلامت کودکان112-
زهرااحمدیمعاونت بهداشت---
اسماسعیدیمعاونت بهداشتکارشناس آزمایشگاه114-
ام البنینحیاتیمعاونت بهداشتکارشناس برنامه میانسالان و سالمندان115-
تکتمشمسی زادهمعاونت بهداشتکارشناس سلامت باروری116-
ساراطیرانیمعاونت بهداشتکارشناس مرگ نوزاد و شیر مادر117-
فاطمهانصاریستاد معاونت درمانمسئول دفتر معاونت-52532666
علیعظیمیستاد معاونت درمانرئیس اداره امور مراکز تشخیصی و درمانی-52538364
احمدقنبریستاد معاونت درمانرئیس اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان-52533008
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۹۵ مورد.