راهنمای تلفن

         قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شماره تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
خانه بهداشتپایگاه کارگرمرکز شماره2--52523470
خانه بهداشتپایگاه آزادگانمرکز شماره3--52543180
خانه بهداشتپایگاه ضمیمهمرکز شماره3--52524526
خانه بهداشتپایگاه ضمیمهمرکز شماره4--52524526
خانه بهداشتپایگاه جمهوریمرکز شماره4--52543380
نمایش ۲۹۱ تا ۲۹۵ مورد از کل ۲۹۵ مورد.