راهنمای تلفن

         قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شماره تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
علاءالدینفیضیستاد دانشکدهکارانه-حقوق26652521268
خلیلرمضانپورستاد دانشکدهکارشناس رسیدگی اسنادپرستاری و ستاد26652521268
علیرضاحضرتی نیاستاد دانشکدهکارشناس امور مالی و پیمانکاران26852521268
غلامعلیشیردلیستاد دانشکدهکارشناس امور مالی26852521268
محمدعلینظافتستاد دانشکدهمسئول دبیرخانه مرکزی****52523124
سعیدعباسیستاد دانشکدهکارشناس دبیرخانه****52523124
محمدجهانیستاد دانشکدهرئیس بازرسی****52523790
آمنهنصراللهیستاد دانشکدهکارشناس بازرسی****52523790
محمدنبی زادهستاد دانشکدهمدیر حراست25152523122
امیرحسینیارمحمدیستاد دانشکدهکارشناس حفاظت فناوری اطلاعات25152540609
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲۹۵ مورد.