راهنمای تلفن

         قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شماره تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
احمدرضاخرمیستاد دانشکدهکارشناس اموراداری23152520619
حسینفقیرپورستاد دانشکدهکارشناس امور اداری در حوزه سامانه کارمند ایران و ارزشیابی23152520619
علیرضاروانخواهستاد دانشکدهکارشناس امور اداری در حوزه بازنشستگی23152520619
درمحمدرمضانیستاد دانشکدهبایگانی23152520619
محمدگل محمدیستاد دانشکدهمدیر روابط عمومی و امور بین الملل24452525113
احمدرحیمیستاد دانشکدهکارشناس روابط عمومی24352525113
هاشملطفیستاد دانشکدهمدیر امور مالی24052523123
محمودیعقوبیستاد دانشکدهمدیر بودجه24152523123
ناصراکبریستاد دانشکدهامین اموال26452521268
محمدمهماندوستستاد دانشکدهمسئول امور درآمد26552521268
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹۵ مورد.