راهنمای تلفن

         قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شماره تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
اسماعیلاسدیستاد معاونت درمانکارشناس اداره اقتصاد درمان-52538363
سمیهحسینیستاد معاونت درمانکارشناس امور مامایی-52538363
منیرهکیمیاییستاد معاونت درمانکارشناس نظارت و اعتباربخشی-52538373
حفصهرفعتیستاد معاونت درمانکارشناس درمان بیماریها-52538373
زهراروزه گیرستاد معاونت درمانکارشناس نظارت و اعتباربخشی-52538373
بهمندرویش رحیمیستاد معاونت درمانکارشناس نظارت و اعتباربخشی-52538374
علیلطفیستاد معاونت درمانرئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی-52538367
حامدمحمدیمعاونت آموزشمعاون آموزشی،پژوهش ودانشجویی،فرهنگی100-
سعیدهسعیدیمعاونت آموزشکارشناس ارتقاءوکارشناس و مسئول استعداد درخشان101-
مرتضیاحمدآبادیمعاونت آموزشمدیر آموزش200-
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۹۵ مورد.