کارگاه های آموزشی سال ۹۹

تعداد بازدید:۴۰۱

نام مدرس

زمان و تاریخ

موضوع

محل برگزاری

خانم ملیحه عبداللهی

20 آبان

10-12

علم سنجی

سالن کنفرانس معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی ، فرهنگی

خانم ملیحه عبداللهی

20 آبان

10-12

جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

سالن کنفرانس معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی ، فرهنگی

آقای حمیدرضا صفری

11 آذر

10-12

نرم افزار رفرنس نویسی اندنوت

سالن کنفرانس معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی ، فرهنگی

کلید واژه ها: کارگاه های آموزشی سال 99

آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۴۰۰