بگذر

دفتر نمایندگی هسته گزینش

 

دفتر نمایندگی هسته گزینش نام و نام خانوادگی: دکتر علی سپهری 

سمت :      مسئول دفتر نمایندگی هسته گزینش 

شماره تماس :   52524520  داخلی 227          051  


پست الکترونیکی sepehria1@trjums.ac.ir  
شرح وظایف :
 
 

انتشار: