بگذر

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
نام : رضابهرامی 

سمت مدیر آمار و فناوری اطلاعات

مدرک تحصیلی فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر 

شماره تماس :  52529413      051 

پست الکترونیکی :   bahramir@trjums.ac.ir کارشناسان فناوری اطلاعات  : 

نام و نام خانوادگی :  علی زمانی   

مدرک تحصیلی لیسانس تکنولوژی نرم افزار 

پست الکترونیکی :  zamania1@trjums.ac.ir 
شماره تماس :   52524520 داخلی 233    

                                                                                                               

کارشناسان حوزه ها : 
 بیمارستان سجادیه  
نام و نام خانوادگی :  مصطفی خدادادی    

مدرک تحصیلی فوق لیسانس هوش مصنوعی 

پست الکترونیکی :  khodadadim1 @trjums.ac.ir 
شماره تماس :       

                                                                                                               

کارشناسان حوزه ها : 

 معاونت آموزشی ، پژوهشی دانشجویی  

نام و نام خانوادگی :  مسعود سفی زاده     

مدرک تحصیلی لیسانس فناوری اطلاعات 

پست الکترونیکی :  safizadehm1@trjums.ac.ir 

شماره تماس :       

                                                                                                                 

 

حوزه آمار و کارشناسان                                                                                                                   

آدرس : تربت جام - خیابان شهید بهشتی - ستاد دانشکده علوم پزشکی - طبقه دوم - مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

انتشار: