بگذر

حوزه ریاست

 

حوزه ریاست دانشکده 
رئیس حوزه ریاست دانشکده :  مهدی عرب قاسم آبادی   


شماره تماس  52523838     051 


پست الکترونیکی :  arabm@trjums.ac.ir 

شرح وظایف : 

1-انجام امور اداری و دفتری رئیس دانشکده در رابطه با ارتباط داخلی، دانشگاهی، بین المللی

2-دریافت مکاتبات واحد های دانشگاهی

3-پیگیری و ثبت نامه ها

4-تهیه و تنظیم صورت جلسات

5-تنظیم قرار های ملاقات با رئیس دانشکده

دفتر ریاست دانشکده محل دریافت مکاتبات و ارسال پاسخ و کارشناسی نامه ها و هماهنگ کننده
واحد های تحت نظر حوزه ریاست و تنظیم کننده وقت ریاست دانشکده و پاسخگویی
به ارباب رجوع می باشد.
و... 

  ملاقات با ریاست دانشکده

نحوه دریافت وقت ملاقات با رئیس دانشکده:

1-درخواست تلفنی یا حضوری

2-تکمیل فرم ویژه که به صورت لینک شده ارائه میگردد

3-ارسال فرم به رئیس حوزه ریاست جهت اظهار نظر

4-رویت پاسخ توسط رئیس دانشکده

5-اطلاع به متقاضی

6-اجرای ملاقات

این دفتر کانون اصلی تمرکز امور مرتبط با سیستم امور اداری دانشکده میباشد.آدرس و تماس با ما

 استان خراسان رضوی*شهرستان تربت جام*خیابان شهید بهشتی*دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تربت جام

تلفن ها: 05152523838  -   05152523123

فکس دبیرخانه: 05152522791

انتشار: