بگذر

فراورده های آرایشی بهداشتی

رئیس اداره نظارت بر فراورده های آرایشی،  بهداشتی،خوراکی و آشامیدنی نام مسئول : زهرا سادات نصرالهی  

شماره تماس : 52538299    051

پست الکترونیکی : fda@trjums.ac.ir 


مطالب آموزشی : 
ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری اصالت کالا   ترا ریخته 

انتشار: