بگذر

مدیریت غذا و دارو

مدیریت غذا و دارو 


نام مدیر :

خانم دکتر لیلا عبدالرحمانی 


شماره تماس :  52529411   051
پست الکترونیک: abdorrahmanil1@trjums.ac.ir
 

شرح وظایف : 

 


 

حوزه نظارت و ارزيابي فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
برنامه ريزي و هماهنگي براي كنترل كيفيت و ايمني مواد خوراكي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي(مشمول پروانه هاي بهداشتي)
اعلام نظر فني و بهداشتي جهت احداث واحدهاي توليدي و بسته بندي،سردخانه و انبارهاي نگهداري جهت مواد اوليه و فراوري شده خوراكي و آشاميدني،آرايشي و بهداشتي مطابق ضوابط مربوطه.
صدور مجوز گشايش،ترخيص و مصرف ماده اوليه مشمول ماده 16 و محصولات فرايند شده ثبت منبع شده در حوزه منطقه تحت پوشش دانشكده

رتبه بندي واحدهاي توليدي تحت نظارت با استفاده از معيارهاي مصوب سازمان غذا و دارو
بررسي و ارسال مدارك واحدهاي تحت پوشش جهت صحت اجراي سيستم هاي مديريت ايمني مواد غذايي به كميته كشوري FSMS
صدور،تمديد و اصلاح پروانه هاي بهداشتي توليد داخل(بهره برداري،مسئول فني،ساخت،شناسنامه نظارت كارگاهي و مشاغل خانگي) و انجام امور مربوط به كميته هاي صدور پروانه هاي بهداشتي
نمونه برداري از محصولات توليدي كارخانه ها و ارسال نمونه ها به آزمايشگاه كنترل مواد خوراكي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي
رسيدگي به شكايات وارده از كارخانه هاي توليدي و سطح عرضه و همچنين پيگيري و اعلام نتيجه به شاكي
نظارت بر اجرا پايش طرح هاي ارتقاء كيفيت و غني سازي فرآورده هاي خوراكي آشاميدني در سطح ملي يا منطقه اي در حوزه نظارتي
شناسايي واحدهاي توليدي غيرمجاز و اعمال ضوابط و قوانين در مورد آن ها
نظارت و بررسي كيفيت و ايمني محصولات خوراكي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي در سطح عرضه(PMS)
نظارت بر سردخانه ها و انبارهاي نگهداري و رعايت زنجيره سرد در توزيع مواد خوراكي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي در سطح منطقه تحت پوشش
نظارت بر الصاق برچسب اصالت و سلامت بر روي كالاهاي وارداتي
كنترل و نظارت برساخت مواد خوراكي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي و ظروف،اسباب بازي كودكان و سموم و حشره كش هاي خانگي از نظر آلودگي هاي شيميايي،فيزيكي،ميكروبي،قارچي و افزودني هاي غير مجاز به منظور ارتقاء كيفيت اين محصولات
مشاركت و حضور فعال در كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان،همكاري با سازمان غذا و دارو در اجراي طرح هاي ايمني غذا و انعكاس مصوبات مرتبط به كميته تخصصي امنيت غذايي
نظارت بر امحاء مواد خوراكي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي توقيفي توسط مراجع ذيصلاح
حوزه تجهيزات پزشكي
نيازسنجي منطقي وتعيين اولويت نيازهاي تجهيزات پزشكي مراكزتحت پوشش با توجه به معيارهاي مشخص شده

كارشناسي باليني ،فني وقيمتي خريدهاي متمركز (كلي)دانشكده به ويژه درخصوص دستگاه هاي سرمايه اي و يا فناوري هاي خاص و موردنياز
صدوروتمديد پروانه ساخت وتوليدبراي شركت ها و واحدها ي توليد تجهيزات پزشكي درمنطقه تحت پوشش
تدوين وبازنگري دستورالعمل هاي مربوط به نحوه خريد براي بيمارستانها به منظور جلوگيري ازورود كالاهاي فاقد اصالت به بيمارستان ها
ايجاد وبروز رساني بانك اطلاعاتي كليه تجهيزات پزشكي بيمارستانها وواحدهاي تابعه دانشكده
ايجاد وبروز رساني بانك اطلاعات كنترل كيفي وسايل پزشكي ،تعميرات ووضعيت بهره وري و آماده به كار بودن تجهيزات پزشكي
ايجاد وبروز رساني بانك اطلاعاتي توليد كنندگان ،عرضه وتوزيع كنندگان ،صادركنندگان ووارد كنندگان تجهيزات پزشكي درمنطقه تحت پوشش

حوزه امور داروئي
سياست گذاري وبرنامه ريزي براي مديريت توزيع داروها درسطح منطقه تحت پوشش
برنامه ريزي براي استقرار سيستم مديريت تامين وتوزيع داروهاي خاص ،مخدر ويارانه اي درسطح منطقه تحت پوشش
برنامه ريزي وتعيين سياستها واستراتژي هاي لازم براي تامين بهينه دارو در سطح منطقه تحت پوشش
برنامه ريزي واجراي مداخلات لازم براي ارتقاءسطح كيفي تجويز ومصرف منطقي دارو و ارائه خدمات داروئي به بيماران و مراجعين در محدوده تحت نظارت
بررسي وپيشنهاد امورداروئي قابل واگذاري به بخش غيردولتي
نظارت برفرآيند تامين دارو و نحوه ارائه خدمات داروئي در بيمارستان هاي دولتي تحت پوشش دانشكده
مشاركت دربازديد از عطاريها ،فروشگاه هاي گياهان داروئي، باشگاه هاي بدن سازي وآرايشگاه ها
نظارت برتامين ،توزيع وعرضه داروهاي تحت كنترل والكل
نظارت برامحاء مواد وداروهاي تحت كنترل ،اقلام ضايعاتي ،مكشوفه وتقلبي وجمع آوري فرآورده هاي فراخوانده شده طبق ضوابط مربوطه
بررسي نسخ پزشكان از نظر تجويز منطقي دارو
مشاركت درتدوين وبروزرساني راهنماهاوپروتكل هاي درماني
مشاركت درتدوين دستورالعمل هاي درمان مسموميت ها وحملات NBC
حوزه آزمايشگاه كنترل غذا و دارو
برنامه ريزي براي حصول اهداف تضمين كيفيت در امر كنترل كيفيت و ايمني مواد اوليه و فراورده هاي خوراكي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي، دارويي، بيولوژيك، تجهيزات و ملزومات پزشكي مصرفي، داروهاي گياهي و مكمل ها و فرآورده هاي طبيعي، متناسب با دامنه عملكرد آزمايشگاه
انجام آزمايش هاي لازم مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و ظروف و بسته بندي و اسباب بازي كودكان،حشره كش ها،مواد دارويي، مواد بيولوژيك و مكمل ها و لوازم مصرفي پزشكي،داروهاي گياهي وسنتي و ارائه راهكارهاي لازم جهت بهبود كيفيت محصولات توليدي
صدور پروانه هاي موافقت اصولي و بهربرداري آزمايشگاه هاي همكار و مجاز كنترل كيفي و ايمني مواد خوراكي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي و دارو در منطقه تحت پوشش دانشكده
مشاركت در انجام كنترل فرآورده هاي خوراكي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي،دارويي
مشاركت در تدوين روش هاي كنترل و استاندارد هاي مربوط به فرآورده هاي خوراكي،آشاميدني،دارويي،آرايشي و بهداشتي و بيولوژيك و تجهيزات مصرفي پزشكي و مكمل ها
استقرار و استمرار الزامات سيستم مديريت كيفيت و تضمين كيفيت در آزمايشگاه كنترل غذا و داروي دانشكده
نظارت برعملكرد آزمايشگاه هاي همكار و مجاز غير دولتي كنترل كيفي و ايمني مواد خوراكي،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي و دارو در حوزه دانشكده
مشاركت در بازديد هاي صدور پروانه تاسيس و بهره برداري براي واحدهاي جديد با تيم كارشناسان نظارت غذا و دارو
بررسي و كنترل روش هاي آزمايشگاهي مطابق با SOPs و دستورالعمل ها

حوزه فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل
برنامه ريزي براي ترويج سبك زندگي سالم برمبناي تعاليم اسلامي منطبق برمباني وآموزه هاي طب سنتي دربرنامه هاي آموزش عمومي مردم با استفاده ازظرفيتهاي رسانه هاي محلي ،مطبوعات ،مساجد،اماكن مذهبي ،مراكزسلامتي وساير اماكن عمومي توسط روشهاي اطلاع رساني وآگاه سازي عمومي
پيگيري وجاري سازي سياست ها وبرنامه هاي ابلاغي از سوي وزارت متبوع
اطلاع رساني و افزايش سطح آگاهي جامعه درباره روشهاي سبك زندگي وتغذيه
اقدامات لازم جهت ارائه اطلاعات ،آيين نامه ها ،قوانين ومقررات مورد نياز محققين علاقه مند به طب سنتي
راهبري وهدايت برنامه هاي طب سنتي ومكمل درسطح منطقه
و...
تهيه برنامه عملياتي در هر حوزه بر اساس برنامه استراتژيك دانشكده
همكاري در نيازسنجي، تهيه محتواي آموزشي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارشناسان حوزه هاي تحت پوشش
همكاري ومشاركت درايجاد وراه اندازي سامانه هاي الكترونيك براي بهبود وارتقاي فرآيندها
همكاري وهماهنگي ،شركت در جلسات وپاسخ به استعلامات سازمانهاي درون وبرون بخشي (همكاري با مراجع ذيصلاح ،كميسيون مبارزه با قاچاق كالا وارز، معاونت هاي دانشكده و...)براي بررسي و تامين نيازهاي حوزه هاي مربوطه
تهيه گزارشات (عملكردي، تحليلي و...) به صورت دوره اي و ارسال به مسئولين مربوطه
مشاركت در طرح هاي تحقيقاتي كاربردي مرتبط با حوزه هاي تحت پوشش
مشاركت در اعتبار بخشي و برآورد نيازها و پيشنهاد بودجه مورد نياز براي اجراي برنامه ها و فعاليت هاي ساليانه
انجام ساير امور مرتبط با شغل بر حسب دستور مقام مافوق

انتشار: