بگذر

فرم سنجش رضایت

سنجش رضایت ارباب رجوع

نام دستگاه: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام 
تاریخ:
جنسیت:

سن:
تحصیلات:
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
شغل:
برای دریافت چه عنوان خدمتی مراجعه نموده اید؟
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر:
یکبار
دوبار
سه بار
بیش از چند بار
 

شفافیت فرایند

نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
نحوه اطلاع رساني درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
 

پاسخگویی و مسئولیت پذیری

نحوه رفتار وراهنمایی وپاسخگویی مسئول مربوطه

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
امکانات رفاهی وفضای ارائه خدمت

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
به موقع بودن وشفاف بودن رسیدگی به شکایات،نظرات،پیشنهادهای شما

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
راهنمایی وپاسخگویی کارکنان به مراجعین پی گیری وضعیت درخواست ها

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
 

تسلط بر فرایندها

دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
 

زمان فرایند

تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
تعهد وپایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم «رسید خدمت»

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میزان مراجعه به قسمت ها وبخش های مختلف برای دریافت خدمت

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
 

نظام مند بودن فرایند

نظم،ترتیب وسهولت دسترسی به افراد وامکانات برای دریافت خدمت

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
دریافت یکباره مدارک واطلاعات به صورت الکترونیکی یا خضوری در هنگام مراجعه

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
ارائه اطلاعات تکراری(کپی شناسنامه،کارت ملی،ارایه چند بازه اطلاعات)به واحدهای مختلف

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
احساس نیاز به سفارش وتوصیه برای دریافت خدمت

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
 

کلیات فرایند

احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب يا پيشنهادي در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهاي انجام كار در زمينه مورد نظر خود داريد مرقوم فرماييد:
توضیح بیشتر
از خدمات ارائه شده توسط کدام یک از پرسنل بیشترین رضایت را دارید ؟
 
آیا در مدت گرفتن خدمت درخواست غیر قانونی یا برخورد نامناسب توسط پرسنل صورت گرفته است؟
 
 

انتشار: