بگذر

خدمات پزشک خانواده

نوع خدمت  خدمات پزشک خانواده
آدرس سامانه  http://sib.skums.ac.ir/home/login
شرح خدمت   
مدارک لازم  فرم ارجاع بهورز ویا مراقب سلامت مندرج در سامانه سیب
قوانین و مقررات  فایل
متوسط زمان ارائه خدمت مدت زمان ویزیت
هزینه ارائه خدمت  هزینه ویزیت
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت  واحد گسترش دانشکده 52544411

انتشار: