بگذر

صدور گواهی معافیت

نوع خدمت  صدور گواهی معافیت
آدرس سامانه  http://tarhreg.behdasht.gov.ir/ApplicationPool4/Jazb/Portal/Default.aspx?dargah=tarh&dd=28&Ctl=bed8ae32a8749bf1cad62ad7fc371c9b4c9927d2
شرح خدمت   
مدارک لازم  تصویر شناسنامه از تمامی صفحات – تصویر کارت ملی- تصویر کارت پایان خدمت/معافیت – تصویر تصفیه حساب از دانشگاه محل تحصیل
قوانین و مقررات  http://tarhreg.behdasht.gov.ir/ApplicationPool4/Jazb/Portal/Default.aspx?dargah=tarh&dd=28&Ctl=bed8ae32a8749bf1cad62ad7fc371c9b4c9927d2
متوسط زمان ارائه خدمت دو هفته پس از ثبت نام
هزینه ارائه خدمت  هزینه ندارد
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت  اداره منابع انسانی دانشکده-52520619

انتشار: