بگذر

اصلاحات مورد براساس تقاضای موسسه پزشکی

نوع خدمت  اصلاحات مورد براساس تقاضای موسسه پزشکی
آدرس سامانه  http://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages/
شرح خدمت   فرآیند های پس از اخذ پروانه بهره بردای مانند: تغییر موسس، تغییر مسول فنی، تغییر نوبت کاری، افزایش بخش و تجهیزات
مدارک لازم  1.کارت ملی 2.شناسنامه 3. شناسنامه اطلاعات هویتی فرد 4. گواهی عدم اعتیاد از آزمایشگاه مرجع 5. گواهی هدم سوءپیشینه انتظامی برای پزشکان 6. گواهی دوره های مهارت های مورد نیاز بر اساس نوع موسسه درخواست تاسیس داده شده 7. تصویر پروانه مطب 8. مدرک تحصیلی یا دانشنامه 9. مشخصات تماس در بهره برداری مشخصات ملکی 10. تاییدیه معاونت فنی در اختصاص ملک
قوانین و مقررات   http://parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages/
متوسط زمان ارائه خدمت در سامانه فرآیندی برای طرح موضوع شکایت در صورت عدم رسیدگی پرونده پس از 20 روز وجود داشته که مستقیما به وزارت متبوع ارسال می گردد.
هزینه ارائه خدمت  در سامانه جهت هر نوع خدمت و فرآیند هزینه مشخص شده است
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
اداره نظارت و اعتبار بخشی امور درمان شماره تماس 52521811

انتشار: