بگذر

بازدید های دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی

نوع خدمت  بازدید های دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی
آدرس سامانه  http://190.behdasht.gov.ir
شرح خدمت  در بازه های زمانی محتلف اعم از فصلی، ماهانه، هفتگی و در برخی موارد روزانه و نیز موردی، بازدیدهایی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی توسط واحدهای مختلف دانشگاه انجام می شود.
اعم از بازدیدهای نظارتی، اعتباربخشی، آزمایشگاه و پاراکلینیک و... انجام می شود
مدارک لازم   
قوانین و مقررات  Healthcode.behdasht.gov.ir
متوسط زمان ارائه خدمت 1-90 روز
هزینه ارائه خدمت  هزینه ای ندارد
گردش کار  فایل 
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت  اداره نظارت و اعتبار بخشی امور درمان شماره تماس 52521811

انتشار: