بگذر

بازرسی و پاسخگویی به شکایات

بازرسی و پاسخگویی به شکایات

مديريت بازرسی، ارزيابی عملکرد و پاسخگوئی به شکايات، بعنوان يكي از مديريت هاي ستادي دانشکده و زير نظر مستقيم رئيس دانشکده در محورهاي ارزيابي عملكرد، بازرسي از واحدهای تابعه دانشکده و نیز پیگیری شكايات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند. اين مديريت در راستاي وظيفه نظارتي خود، عملكرد كليه واحدهاي تابعه دانشکده را بطور محسوس و نامحسوس مورد ارزيابي قرار داده و گزارشات خودرا پس از بررسي كارشناسي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات موجود، بصورت مستقيم به رؤيت رياست محترم دانشکده و یا معاونین ذیربط می رساند. تا در حد امكان ، نسبت به رفع مشكلات اقدامات لازم صورت گيرد.

شماره تلفن تماس مستقیم: 05152523790
سامانه پیامکی: 30004508

انتشار: