بگذر

قابل توجه همکاران آقا دانشکده علوم پزشکی تربت جام همکارانی که تمایل به استفاده از استخر پردیس را دارند