اطلاعیه مهم واحد توسعه ومنابع انسانی

اطلاعیه  مهم واحد توسعه ومنابع انسانی

👆👆👆👆👆👆👆👆👆
همکاران محترم، ضمن سپاسگزاری از زمانی که برای ارزشیابی خود گذاشته اید به اطلاع می رساند تا مورخ ۹۶/۰۵/۱۱ برای تایید ارزشیابی خود در سامانه مورد نظر اقدام فرمایید. در صورت عدم تایید عواقب به عهده فرد می باشد.
مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی