بگذر

اطلاعيه برگزاري آزمون استخدامي

اطلاعيه برگزاري آزمون استخدامي

اطلاعيه برگزاري آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي در روز 24مهرماه
با سلام و احترام؛
در خصوص برگزاري آزمون استخدامي قراردادي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني، به استحضار
داوطلبان عزيز ميرساند با توجه به تعداد زياد ثبتنام كنندگان و تعدد رشته هاي شغلي و ضرورت رعايت دستورالعملهاي
بهداشتي ستاد ملي مبارزه با كرونا براي برگزاري آزمون، و از طرفي در برخي از شهرستانهاي با جمعيت كمتر، تعداد
داوطلبين بيش از انتظار بوده و با توجه به شرايط اپيدمي كرونا در كشور، ضروري است براي اين شهرستانها، حوزه
امتحاني تعيين شود و در نتيجه «
امكان ويرايش براي تغيير حوزه امتحاني» براي داوطلبان فراهم شود.
از اين رو با موافقت اداره كل منابع انساني وزارت متبوع، زمان برگزاري آزمون استخدامي قراردادي دانشگاههاي علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني در «
روز 24مهرماه در دو نوبت صبح و عصر» اعلام ميشود و همچنين به
منظور افزايش حوزههاي جديد و ويرايش « حوزه امتحاني»، تاريخ ويرايش جديد متعاقباً اعلام خواهد شد. تأكيد ميشود
اين ويرايش براي «تغيير حوزه محل آزمون» بوده و شامل تغيير رشته- محل شغلي داوطلبان و ثبتنام جديد نخواهد
شد.

انتشار: