بگذر

نتایج فراخوان جذب نیرو در قالب طرح عادی رشته علوم تغذیه و طرح هیات علمی در رشته های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ، مامایی ، اتاق عمل

اسامی پذیرفته شدگان طرح هیات علمی

آقای نورالدین نیک نام رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

خانم عرب خزاعی رشته اتاق عمل

خانم مهلا بختیاری نسب رشته مامایی

آقای مصطفی حمامی رشته علوم تغذیه (طرح عادی)

انتشار: