بگذر

اطلاعیه فراخوان نیروی دستیار دندانپزشک در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه فراخوان نیروی دستیار دندانپزشک در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اطلاعیه فراخوان نیروی دستیار دندانپزشک در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

دانشکده علوم پزشکی تربت جام در نظر دارد جهت تکمیل کادر بهداشت، تعداد 25 نفر نیروی خانم با مدرک   nurse وicdl

 بکار گیری نماید.

متقاضیان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد دهان و دندان در ستاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام مراجعه نمایند.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: