بگذر

اطلاعیه :

اطلاعیه :

اطلاعیه :

پيرو نامه شماره 1899/ 2071398 وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به استحضار ميرساند

با عنايت به درخواست تمديد طرح ، نيروي مورد نياز واحدها در رشته شغلي هاي طرح اجباري و اختياري، خواهشمند است يك ماه قبل از اتمام طرح، نسبت به تداوم طرح در "سامانه رشد" به همراه درخواست كتبي اقدام نمايند، در غير اينصورت، اداره منابع انساني دانشكده مسئوليتي در قبال تداوم طرح و گواهينامه پايان طرح شخص نداشته و مسئوليت عدم انجام بعهده شخص مربوطه و مسئول مستقيم وي مي باشد.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار: