بگذر

ضمن تشکر از شما خواهشمند است نظر، انتقاد یا پیشنهاد خود را از طریق فرم ذیل و در صورت امکان با اعلام مشخصات کامل به همراه شماره تماس ارسال نموده تا در حداق زمان ممکن نسبت به بررسی و پاسخ با آن اقدام گردد. در صورت طرح شکایت از واحدهای مختلف جهت رسیدگی لازم، اعلام مشخصات، آدرس و شماره تلفن شما ضروری می باشد. در ضمن کلیه نظرات، انتقادات، پیشنهادات و شکایات شما فقط توسط مسئولین بازرسی دانشکده قابل رویت و کاملا محرمانه بررسی خواهد شد.

نظر بدهید