جذب نیرو مربی طرح هیئت علمی کارشناس ارشد پرستاری

پذیرش نیروی انسانی به صورت طرح هیئت علمی مقطع کارشناس ارشد در رشته ی پرستاری (داخلی جراحی،ویژه و بهداشت جامعه)
 
مراجعه حضوری : اداره منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی تربت جام
تلفن 52520619