راهنمای تلفن

قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
ام البنینحیاتیمعاونت بهداشتکارشناس برنامه میانسالان و سالمندان115-
تکتمشمسی زادهمعاونت بهداشتکارشناس سلامت باروری116-
ساراطیرانیمعاونت بهداشتکارشناس مرگ نوزاد و شیر مادر117-
فاطمهانصاریستاد معاونت درمانمسئول دفتر معاونت-52532666
علیعظیمیستاد معاونت درمانرئیس اداره امور مراکز تشخیصی و درمانی-52538364
احمدقنبریستاد معاونت درمانرئیس اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان-52533008
اسماعیلاسدیستاد معاونت درمانکارشناس اداره اقتصاد درمان-52538363
سمیهحسینیستاد معاونت درمانکارشناس امور مامایی-52538363
منیرهکیمیاییستاد معاونت درمانکارشناس نظارت و اعتباربخشی-52538373
حفصهرفعتیستاد معاونت درمانکارشناس درمان بیماریها-52538373
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۹۱ مورد.