راهنمای تلفن

قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
حمیدهاباذریمعاونت بهداشتکارشناس مسئول آموزش کارکنان107-
تکتمپیروجعفریمعاونت بهداشتکارشناس آموزش103-
فاطمهجلیلیمعاونت بهداشتکارشناس مسئول آموزش وارتقا سلامت113-
زهرارضائیمعاونت بهداشتکارشناس آموزش وارتقا سلامت108-
شب بواحمدی بنکداریمعاونت بهداشتکارشناس مسئول تغذیه110-
نسرینسیناییمعاونت بهداشتکارشناس مسئول سلامت خانواده118-
سمیهرضاوندمعاونت بهداشتکارشناس سلامت مادران111-
زهرهرضوانیانمعاونت بهداشتکارشناس سلامت کودکان112-
زهرااحمدیمعاونت بهداشت---
اسماسعیدیمعاونت بهداشتکارشناس آزمایشگاه114-
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۹۱ مورد.