راهنمای تلفن

قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
معصومهکلانترنژادمعاونت بهداشتکارشناس مسئول واحد مدارس211-
خدیجهسبزواریمعاونت بهداشتکارشناس واحد مدارس211-
پرویزفقهیمعاونت بهداشتمدیر گروه مبارزه وپیشگیری بیماری های واگیر229-
حمیدرعناییمعاونت بهداشتکارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها225-
محمدجامی کشتمندیمعاونت بهداشتکارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها--
زبیدهتیموریمعاونت بهداشتکارشناس مسئول واحد سلامت روان101-
طاهرهپریشانمعاونت بهداشتکارشناس مسئول بیماری های غیرواگیر106-
گیتاپورشاهی خانهمعاونت بهداشتکارشناس بیماری های غیر واگیر109-
براتعلیرفعتیمعاونت بهداشتکارشناس بیماری های غیر واگیر106-
فاطمهاسلامی نژادمعاونت بهداشتکارشناس آمار104-
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۲۹۱ مورد.