راهنمای تلفن

قابل توجه مراجعین گرامی 

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.                                                                                           

نام نام خانوادگی محل خدمت مسئولیت داخلی تلفن مستقیم
زهراروزه گیرستاد معاونت درمانکارشناس نظارت و اعتباربخشی-52538373
بهمندرویش رحیمیستاد معاونت درمانکارشناس نظارت و اعتباربخشی-52538374
علیلطفیستاد معاونت درمانرئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی-52538367
حامدمحمدیمعاونت آموزشمعاون آموزشی،پژوهش ودانشجویی،فرهنگی100-
سعیدهسعیدیمعاونت آموزشکارشناس ارتقاءوکارشناس و مسئول استعداد درخشان101-
مرتضیاحمدآبادیمعاونت آموزشمدیر آموزش200-
نورالدیننیکناممعاونت آموزش(گروه بهداشت عمومی)مسئول برنامه ریزی207-
ملیحهعبدالهیمعاونت آموزش(گروه بهداشت عمومی)عضو هیات علمی ومدیر پژوهشی202-
نجیب الهبا ارادهمعاونت آموزش(گروه بهداشت عمومی)عضو هیات علمی وسرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی203-
-رحمانیمعاونت آموزش(گروه بهداشت عمومی)عضو هیات علمی207-
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۹۱ مورد.